qy88.vip
MCU单片机解密
专用ICqy88.vip
ARMqy88.vip
PLD/CPLDqy88.vip
GAL/PALqy88.vip
FPGAqy88.vip
DSPqy88.vip
宏晶STC90系列单片机解密
IC型号鉴定及IC替换
代烧芯片
Microchip PICqy88.vip

服务热线:0755-82757070

咨询热线:0755-83035836

抄板热线:189-2383-9908

E-mail:

pcbasales1@dragonmen.com.cn

商务地址:

深圳福田区福虹路世界贸易广场B座

GAL/PALqy88.vip

1、GAL/PAL解密
  千赢国际娱乐老虎机目前采用ALL-3和md200编程器的解密功能破译PLD,PAL,GAL,PEEL,EPLD等百多种器件,破译成功率在90%以上,个别情况下需要提供样板或原理图。在破译过程中器件(母片/样片)始终处在正常逻辑电平下工作,故正常不会损坏原片!(所有qy88.vip限合法用途!) 我们对GAL/PAL逻辑电路解密速度快,价格低。千赢国际娱乐老虎机GAL/PALqy88.vip服务热线: 0519-65447424

 

2、GAL/PALqy88.vip的相关系列
 ATMEL:PLD(GAL)系列ICqy88.vip
 AT22XX系列:AT22LV10  AT22LV10L  AT22V10  AT22V10L
 ATF16V8XX系列:ATF16V8B  ATF16V8B  ATF16V8BL  ATF16V8BQ  ATF16V8BQL      ……
 ATF16LV8CXX系列:ATF16LV8C  ATF16LV8CEXT    ……
 ATF16V8CXX系列:ATF16V8C  ATF16V8CEXT  ATF16V8CZ  ……
 ATF20V8XX系列:ATF20V8B  ATF20V8BL  ATF20V8BQ  ATF20V8BQL
 ATF22LV10CXX系列:ATF22LV10C  ATF22LV10CEXT  ATF22LV10CUES  ……
 ATF22LV10CXX系列:ATF22LV10CZ  ATF22LV10CQZ    ……
 ATF22V10BX系列:ATF22V10B  ATF22V10BQ  ATF22V10BL  ATF22V10BQL
 ATF22V10CX系列:ATF22V10C  ATF22V10CEXT  ATF22V10CUES  ……
 ATF22V10CXX系列:ATF22V10CZ  ATF22V10CQZ  ATF22V10CZUES  ATF22V10CQZUES
 ATV22VXX系列:ATV22V10      ……

 

 LATTICE:PLD(GAL)系列ICqy88.vip
 GAL16LVX系列:GAL16LV8      ……
 GAL16V8X系列:GAL16V8  GAL16V8A  GAL16V8B  GAL16V8C  GAL16V8D  GAL16V8Z    ……
 GAL18V10X系列:GAL18V10  GAL18V10B    ……
 GAL16VP系列:GAL16VP8      ……
 GAL20LV系列:GAL20LV8      ……
 GAL20RA10X系列:GAL20RA10  GAL20RA10B    ……
 GAL20V8X系列:GAL20V8/A  GAL20V8B  GAL20V8C  GAL20V8Z
 GAL20VP8X系列:GAL20VP8  GAL20VP8B    ……
 GAL20XV10X系列:GAL20XV10  GAL20XV10B    ……
 GAL22LV10X系列:GAL22LV10  GAL22LV10UES    ……
 GAL22V10X系列:GAL22V10  GAL22V10B  GAL22V10C  GAL22V10D
 GAL22VX10系列:GAL22VX10      ……
 PALCE16V8X系列:PALCE16V8H  PALCE16V8Q  PALCE16V8Z  ……
 PALCE20RA10X系列:PALCE20RA10  PALCE20RA10H  PALCE20RA10Q  ……
 PALCE20V8X系列:PALCE20V8H  PALCE20V8Q    ……
 PALCE22V10X系列:PALCE22V10  PALCE22V10H  PALCE22V10Q  PALCE22V10Z
 ispGAL22LV10X系列:ispGAL22LV10  ispGAL22LV10A  ispGAL22LV10B  ispGAL22LV10C    ispGAL22LV10D      ……
 ispGAL22V10X系列:ispGAL22V10C

 

 AMD:PLD(GAL)系列ICqy88.vip
 PALCE16V8X系列:PALCE16V8H  PALCE16V8Q  PALCE16V8Z  ……
 PALCE20V8X系列:PALCE20V8H  PALCE20V8Q    ……
 PALCE20RA10X系列:PALCE20RA10  PALCE20RA10H  PALCE20RA10Q  ……
 PALCE22V10X系列:PALCE22V10  PALCE22V10H  PALCE22V10Q  PALCE22V10Z 


 NS国半:PLD(GAL)系列ICqy88.vip
 GAL16V8 (16V8)  GAL16V8A (16V8A)  ……
 GAL20RA10 (20RA10)    ……
 GAL20V8 (20V8)  GAL20V8A (20V8A)  ……
 GAL22CV10 (22V10)    ……
 GAL6001 (6001)

 

 ICT:PLD(GAL)系列ICqy88.vip
 PEELXXX系列:PEEL153  PEEL173  PEEL253  PEEL273
 PEEL16XX系列:PEEL16CV8  PEEL16V8    ……
 PEEL18XX系列:PEEL18CV8  PEEL18CV8Z  PEEL18LV8Z  ……
 PEEL20XX系列:PEEL20CG10  PEEL20CG10A  PEEL20V8  PEEL22CV10
 PEEL22XX系列:PEEL22CV8      ……
 PEEL22CV10AXX系列:PEEL22CV10A  PEEL22CV10A+  PEEL22CV10A++  ……
 PEEL22CV10AZX系列:PEEL22CV10AZ  PEEL22CV10AZ+  PEEL22CV10AZ++  ……
 PEEL22LV10AZX系列:PEEL22LV10AZ  PEEL22LV10AZ+  PEEL22LV10AZ++  ……

 

 GOULD:PLD(GAL)系列ICqy88.vip
 PEELXXX系列:PEEL153  PEEL173  PEEL253  PEEL273
 PEEL18XX系列:PEEL18CV8      ……
 PEEL20XX系列:PEEL20CG10  PEEL20CG10A    ……
 PEEL22XX系列:PEEL22CV10

 

 CYPRESS :PLD(GAL)系列ICqy88.vip
 PALCE16V8  PALCE20V8  PALCE22V10  ……

 

 ST :PLD(GAL)系列ICqy88.vip
 GAL16V8X系列:GAL16V8  GAL16V8A  ……
 GAL20V8X系列:GAL20V8  GAL20V8A  ……
 GAL22V10X系列:GAL22V10    ……
 GALXXXX系列:GAL6001

 

3、关于GAL/PAL
  可编程阵列逻辑PAL(Programmable Array Logic)器件是1977年美国MMI公司率先推出的,它由于输出结构种类很多,设计灵活,因而得到普遍使用。


    通用阵列逻辑器件GAL(Generic Array Logic)器件是1985年LATTICE公司最先发明的可电擦除、可编程、可设置加密位的PLD。

© 2018 千赢科技

咨询热线:0755-83035861 / 83679983 / 83757070

微信扫描二维码咨询